Algemene gegevens

Naam: Bijbelgemeente Venray
RSIN: 818979227
IBAN: NL76 INGB 0006219844

 

Contactgegevens

Bezoekadres: Kennedyplein 1, 5801VH Venray
Telefoonnummer: 0478 – 546826
E-mail: info@bijbelgemeentevenray.nl

 

Samenstelling bestuur

De Bijbelgemeente Venray wordt aangestuurd door het leiderschapsteam (zgn. oudsten) bestaande uit de voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemeen oudsten. De oudsten worden door en uit de leden van de gemeente gekozen voor een periode van 4 jaar. De rol van voorzitter is op dit moment vacant.

 

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:

  1. Evangelische kerk te zijn in Venray en omgeving;
  2. Wederzijdse zorg voor elkaar;
  3. Jezus Christus bekend maken aan de mensen die Hem nog niet kennen;
  4. Geestelijke opvoeding van de gemeente tot geestelijke volwassenheid, opdat de gemeente wordt toegerust tot dienstbetoon;
  5. De gezamenlijke verheerlijking van God in de openbare samenkomsten.

Haar visie is dat mensen individueel en de samenleving als geheel met het kennen en erkennen van God als schepper van hemel en aarde het doel van het leven ontdekken, daar vreugde uit putten en innerlijke vrede kunnen hebben. God laat zich kennen door zijn Woord, de Bijbel.

 

Beleidsplan

Het draait om de openbare samenkomsten die op de zondagochtenden om 10:00u in ontmoetingscentrum De Kemphaan worden gehouden. Na een samenzijn met daarin ruimte voor samen zingen, bidden en het luisteren naar een spreker, is er veel ruimte voor het sociaal contact. Het leiderschapsteam houdt toezicht op de verschillende activiteiten en zijn hierop aanspreekbaar.

 

Beloningsbeleid

De Bijbelgemeente Venray heeft op dit moment geen betaalde medewerkers in dienst. De sprekers op zondagochtend in de kerkdienst ontvangen een vergoeding plus reiskosten. De vergoeding verschilt. Deze hangt af van het feit of iemand spreker van beroep is (bijv. dominee) of dat iemand spreekt terwijl deze persoon daarnaast een gewone baan heeft. Eigen sprekers en leden die taken vervullen ontvangen daarvoor geen vergoeding.

 

Verslag activiteiten

Elke zondagochtend 10:00u openbare samenkomsten. Daarnaast zijn er bijzondere diensten op de christelijke feestdagen.

In seizoen 2018-2019: ontmoetingsavonden met een aantal plenaire thematische bijbelstudieavonden.

Bijbelstudiekringen (Boxmeer, Vortum-Mullem, Horst-America).

Twee maal per jaar een algemene ledenvergadering.

Eén maal per jaar een gemeenteweekend (op eigen kosten).

Initiatieven ter ondersteuning van de samenleving in Nederland (inzamelingsacties voor de plaatselijke voedselbank), ontwikkelingshulp (schoenendoosactie, inzamelingsactie voor Dorcas), ondersteuning van asielzoekers en verkondiging van het evangelie overzee (zending)

 

Voorgenomen bestedingen

Ons kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten ter bekostiging van de (openbare) activiteiten. De Bijbelgemeente Venray ontvangt geen subsidies. Aan de leden en vaste bezoekers wordt eens per jaar verantwoording afgelegd over inkomsten en uitgaven. Bij dreigend tekort wordt er een beroep op deze groep gedaan om in de benodigde gelden te voorzien.

De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de huur van de ontmoetingsruimte, betaling van de sprekers en ondersteuning van mensen en activiteiten op het gebied van zorg, ontwikkelingshulp en evangelieverkondiging.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

2018

Inkomsten

Giften en collectes 21.685
Rente 11

 

Uitgaven

Huur ontmoetingsruimtes 6.681
Gastsprekers 6.211
Bijdrage overkoepelend kerkverband 422
Ontwikkelingshulp en zending 4.980
Werkgroepen 616
Website, bankkosten en secretariaat 265

 

Doordat er in 2018 niemand in dienst was bij de Bijbelgemeente Venray is 2018 afgesloten met een positief saldo van € 2.511. Dit saldo is toegevoegd aan de reserve.