Bijbelgemeente Venray

English Nederlands

Financiële verantwoording


Algemene gegevens


Naam: Bijbelgemeente Venray
RSIN: 818979227
IBAN: NL76 INGB 0006219844
KVK: 14127002

Contactgegevens


Bezoekadres: Kruidenlaan 161, 5803 BV Venray
Telefoonnummer: 06-3891SPAM0603
E-mail: infoSPAM@bijbelgemeentevenray.nl

Samenstelling bestuur


De Bijbelgemeente Venray wordt aangestuurd door het leiderschapsteam bestaande uit oudsten, ondersteund door twee diakenen, te weten de penningmeester en de secretaris. De oudsten worden door en uit de leden van de gemeente gekozen voor een periode van 4 jaar.

Doelstelling en visie


De gemeente stelt zich ten doel:

  1. Evangelische kerk te zijn in Venray en omgeving;
  2. Wederzijdse zorg voor elkaar;
  3. Jezus Christus bekend maken aan de mensen die Hem nog niet kennen;
  4. Geestelijke opvoeding van de gemeente tot geestelijke volwassenheid, opdat de gemeente wordt toegerust tot dienstbetoon;
  5. De gezamenlijke verheerlijking van God in de openbare samenkomsten.

Haar visie is dat mensen individueel en de samenleving als geheel met het kennen en erkennen van God als schepper van hemel en aarde het doel van het leven ontdekken, daar vreugde uit putten en innerlijke vrede kunnen hebben. God laat zich kennen door zijn Woord, de Bijbel.

Beleidsplan


Het draait om de openbare samenkomsten die op de zondagochtenden om 10:00 uur in De Blokhut worden gehouden. Na een samenzijn met daarin ruimte voor samen zingen, bidden en het luisteren naar een spreker, is er veel ruimte voor het sociaal contact. Het leiderschapsteam houdt toezicht op de verschillende activiteiten en is hierop aanspreekbaar.

Beloningsbeleid


De Bijbelgemeente Venray heeft sinds 1 oktober 2020 een betaalde consulent die 2 dagen per week beschikbaar is. Dit consulentschap zal per 31 augustus 2022 eindigen. Lokale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. De sprekers op zondagochtend in de kerkdienst ontvangen een vergoeding plus reiskosten. De vergoeding verschilt. Deze hangt af van het feit of iemand spreker van beroep is (bijv. dominee) of dat iemand spreekt terwijl deze persoon daarnaast een gewone baan heeft. Eigen sprekers en leden die taken vervullen ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Verslag activiteiten


Elke zondagochtend 10:00u openbare samenkomsten (mits mogelijk i.v.m. de corona maatregelen). Daarnaast zijn er bijzondere diensten op de christelijke feestdagen.

In seizoen 2020-2021: ontmoetingsavonden met een aantal plenaire thematische bijbelstudieavonden.

Bijbelstudiekringen (Boxmeer, Vortum-Mullem, Horst-America).

Twee maal per jaar een algemene ledenvergadering.

Initiatieven ter ondersteuning van asielzoekers in Nederland en verkondiging van het evangelie overzee (zending).

Ondersteuning van asielzoekers en verkondiging van het evangelie overzee (zending)

Voorgenomen bestedingen


Ons kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten ter bekostiging van de (openbare) activiteiten. De Bijbelgemeente Venray ontvangt geen subsidies. Aan de leden en vaste bezoekers wordt eens per jaar verantwoording afgelegd over inkomsten en uitgaven. Bij dreigend tekort wordt er een beroep op deze groep gedaan om in de benodigde gelden te voorzien.

De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de huur van de ontmoetingsruimte, betaling van de sprekers en ondersteuning van mensen en activiteiten op het gebied van zorg, ontwikkelingshulp en evangelieverkondiging.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting


2021

Inkomsten


Giften en collectes € 21.110
Rente € 0


Uitgaven


Huur ontmoetingsruimtes € 4.540
Consulent € 20.917
Bestedingen kerkdiensten, bijbelstudies en overige activiteiten € 2.824
Bijdrage overkoepelend kerkverband € 730
Ontwikkelingshulp en zending € 2.980
Werkgroepen € 1.122
Website, bankkosten en secretariaat € 396


De realisatie van 2021 is in overeenstemming met de begroting die we voor 2021 hadden opgesteld. Aan gastsprekers is iets minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is 2021 afgesloten met een negatief saldo van - € 12.399. Dit saldo is van de reserve afgehaald. Het negatieve saldo is het gevolg van het inhuren van een consulent.Begroting 2022Inkomsten


Giften en collectes € 21.500
Rente € 0


Uitgaven


Huur ontmoetingsruimtes € 3.000
Consulent € 15.100
Bestedingen kerkdiensten, bijbelstudies en overige activiteiten € 7.000
Bijdrage overkoepelend kerkverband € 500
Ontwikkelingshulp en zending € 1.980
Werkgroepen € 850
Website, bankkosten en secretariaat € 350


We verwachten dat de inkomsten ongeveer gelijk zullen blijven aan 2021. Het loon voor de consulent is doorberekend voor tot eind augustus, wanneer zijn werk bij ons ophoudt. We verwachten een tekort van circa € 7.280 over 2022. Dit tekort kan worden opgevangen door de reserve.