Bijbelgemeente Venray

English Nederlands

Financiële verantwoording


Algemene gegevens


Naam: Bijbelgemeente Venray
RSIN: 818979227
IBAN: NL76 INGB 0006219844

Contactgegevens


Bezoekadres: Kempweg 162, 5801VV Venray
Telefoonnummer: 06-3891SPAM0603
E-mail: infoSPAM@bijbelgemeentevenray.nl

Samenstelling bestuur


De Bijbelgemeente Venray wordt aangestuurd door het leiderschapsteam bestaande uit oudsten, ondersteund door twee diakenen, te weten de penningmeester en de secretaris. De oudsten worden door en uit de leden van de gemeente gekozen voor een periode van 4 jaar.

Doelstelling en visie


De gemeente stelt zich ten doel:

  1. Evangelische kerk te zijn in Venray en omgeving;
  2. Wederzijdse zorg voor elkaar;
  3. Jezus Christus bekend maken aan de mensen die Hem nog niet kennen;
  4. Geestelijke opvoeding van de gemeente tot geestelijke volwassenheid, opdat de gemeente wordt toegerust tot dienstbetoon;
  5. De gezamenlijke verheerlijking van God in de openbare samenkomsten.

Haar visie is dat mensen individueel en de samenleving als geheel met het kennen en erkennen van God als schepper van hemel en aarde het doel van het leven ontdekken, daar vreugde uit putten en innerlijke vrede kunnen hebben. God laat zich kennen door zijn Woord, de Bijbel.

Beleidsplan


Het draait om de openbare samenkomsten die op de zondagochtenden om 10:00 uur in De Blokhut worden gehouden. Na een samenzijn met daarin ruimte voor samen zingen, bidden en het luisteren naar een spreker, is er veel ruimte voor het sociaal contact. Het leiderschapsteam houdt toezicht op de verschillende activiteiten en is hierop aanspreekbaar.

Beloningsbeleid


De Bijbelgemeente Venray heeft sinds 1 oktober 2020 een betaalde consulent die 2 dagen per week beschikbaar is. Lokale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. De sprekers op zondagochtend in de kerkdienst ontvangen een vergoeding plus reiskosten. De vergoeding verschilt. Deze hangt af van het feit of iemand spreker van beroep is (bijv. dominee) of dat iemand spreekt terwijl deze persoon daarnaast een gewone baan heeft. Eigen sprekers en leden die taken vervullen ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Verslag activiteiten


Elke zondagochtend 10:00u openbare samenkomsten (mits mogelijk i.v.m. de corona maatregelen). Daarnaast zijn er bijzondere diensten op de christelijke feestdagen.

In seizoen 2019-2020: ontmoetingsavonden met een aantal plenaire thematische bijbelstudieavonden.

Bijbelstudiekringen (Boxmeer, Vortum-Mullem, Horst-America).

Twee maal per jaar een algemene ledenvergadering.

Initiatieven ter ondersteuning van de samenleving in Nederland (inzamelingsacties voor de plaatselijke voedselbank), ontwikkelingshulp (inzamelingsactie voor Dorcas), ondersteuning van asielzoekers en verkondiging van het evangelie overzee (zending)

Voorgenomen bestedingen


Ons kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten ter bekostiging van de (openbare) activiteiten. De Bijbelgemeente Venray ontvangt geen subsidies. Aan de leden en vaste bezoekers wordt eens per jaar verantwoording afgelegd over inkomsten en uitgaven. Bij dreigend tekort wordt er een beroep op deze groep gedaan om in de benodigde gelden te voorzien.

De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de huur van de ontmoetingsruimte, betaling van de sprekers en ondersteuning van mensen en activiteiten op het gebied van zorg, ontwikkelingshulp en evangelieverkondiging.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting


2020

Inkomsten


Giften en collectes € 20.782
Rente € 0


Uitgaven


Huur ontmoetingsruimtes € 3.071
Consulent (per 1/10/2020) € 6.417
Gastsprekers € 4.836
Bijdrage overkoepelend kerkverband € 227
Ontwikkelingshulp en zending € 3.480
Werkgroepen € 823
Website, bankkosten en secretariaat € 360


Doordat er in 2020 als gevolg van Covid-19 minder activiteiten en daarmee minder kosten waren, is 2020 afgesloten met een positief saldo van € 1.568. Dit saldo is toegevoegd aan de reserve.Begroting 2021Inkomsten


Giften en collectes € 20.500
Rente € 0


Uitgaven


Huur ontmoetingsruimtes € 3.000
Consulent € 21.006
Gastsprekers € 5.000
Bijdrage overkoepelend kerkverband € 450
Ontwikkelingshulp en zending € 2.480
Werkgroepen € 1.100
Website, bankkosten en secretariaat € 250


We verwachten dat de inkomsten ongeveer gelijk zullen blijven aan 2020. Het loon voor de consulent is doorberekend voor heel 2021. We verwachten een tekort van circa € 12.000 over 2021. Dit is iets gunstiger dan we eerder verwachtten, toen we het besluit namen als gemeente om een consulent / kerkelijk werker te zoeken.